Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Bezpečnost a náklady stavby

Reklama
Půjčovna dodávek

Stěhujete, malujete, potřebujete
dodávku? Půjčujeme dodávky.

Autosklo Ostrava

Jsme specialisté na výměnu
čelní skla automobilu.

Bezpečnost na stavbě a náklady stavby

Názory projektantů , technického dozoru , koordinátorů bezpečnosti , zadavatelů i zhotovitelů na postup a podrobnost stanovení požadavků na postup a podrobnost požadavků na bezpečnost a hlavně na stanovení výše nákladů spojených s těmito požadavky se výrazně liší .

V soutěžích , kde o získání veřejné zakázky rozhoduje cena nabídky , je snaha každého dodavatele snížit náklady na naprosté minimum a nabídnout zadavateli co možná nejnižší cenu . Tento postup vede k nabídkám velmi nízkých cen , která však následně při realizaci zakázky vedou k tlaku na dodatečné práce . Mezi náklady , které dodavatelé opomínají , patří i ty na zajištění bezpečnosti práce .

Požadavky na bezpečnost se postupně zvyšují . Stávající systém oceňování stavebních prací s náklady na bezpečnost moc nepočítá . Nejefektivnějším způsobem by bylo , kdyby vedlejší náklady mohly obsahovat položku pro bezpečnost práce a každý dodavatel by do ní vyčíslil hodnotu jím očekávaných nákladů . Zadavatel by tak mohl vyžadovat jejich provedení .

Náklady na bezpečnost práce

Je potřeba , aby v době , kdy zhotovitel stavby podává svou nabídku na veřejnou zakázku , věděl , jaké má požadavky na bezpečnost práce a dokázal je nějakým způsobem ocenit . Bezpečnost práce v existujících cenových soustavách se řeší několika druhy nákladů , které jsou použity v soupisech stavebních prací .

Náklady zahrnuté v režii

V cenových podmínkách běžných cenových soustav je uveden obsah ceny položky , přitom podíl režijních nákladů zahrnuje taková opatření , která souvisejí s prováděním staveb . Nelze je směrovat na jednu zakázku , jsou však z hlediska dodržení požadavků zákona na bezpečnost pro zaměstnavatele nezbytné .

Tyto náklady pokrývají například zajištění pracovních ochranných pomůcek , přilby , rukavice , nářadí , ochranné oděvy , školení pracovníků v oblasti BOZP , vybavení pro první pomoc a podobně . Při stanovení předpokládané hodnoty stavby i při sestavení nabídkové ceny je standardní , že tyto požadavky na bezpečnost jsou součástí jednotkové ceny každé položky stavební a montážní práce .

Požadavky stanovené zákoníkem práce jsou povinností zaměstnavatele , aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnance bez ohledu na konkrétní zakázku . Jedná se tedy obvykle o režijní náklad , který je započten v položce režie v kalkulaci jednotkové ceny stavební či montážní práce.

Položky cenové soustavy

Cenové soustavy obsahují řadu jednotlivých položek , které souvisejí se zřízením konstrukcí nezbytných pro zajištění bezpečnosti , které lze pro sestavení soupisu použít .

Do této skupiny nákladů patří například :

-          zajištění kontroly a revize strojů , zařízení , přístrojů před prováděním a v průběhu provádění prací či údržbu strojů

-          zajištění , ochranu před padajícími materiály a předměty , ochranné , záchytné sítě , zajištění výkopů , riziko zasypání osob, pažení , odvod pozemní vody , technologie ukládání vedení atd.

Vedlejší a ostatní podmínky

Obvykle se jedná o zřízení , provoz a odstranění zařízení staveniště , kdy požadavek zadavatele je dán projektovou dokumentací zejména v části zásad organizace výstavby a zásad BOZP .

Do této skupiny nákladů patří například určení a zajištění prostor pro hygienu , převlékání , odkládání osobních věcí , ochrana stavby a staveniště před vniknutím neoprávněných osob , oplocení , ohrazení , osvětlení staveniště , zajištění zabraňující ohrožení dopravou apod.

Další bezpečnostní opatření , jako jsou bezpečnostní příjezdy , přechody , ochranná lešení , stříšky , lze popsat v položkách stavebních prací obsaženými v existujících cenových soustavách . Existují i další specifické náklady , které vycházejí z plánu BOZP , např. kontrolní činnost , průběžné čištění komunikačních cest a přístupů na staveništi , specifické výstražné tabule či dopravní značení , které se do nabídkové ceny nemohou promítnout jinak než specifickou položkou v rámci ostatních a vedlejších nákladů .

TOPlist