Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historii české literatury

Reklama
Půjčovna dodávek

Stěhujete, malujete, potřebujete
dodávku? Půjčujeme dodávky.

Autosklo Ostrava

Jsme specialisté na výměnu
čelní skla automobilu.

Stručně o historii české literatury

Můžeme říci, že po pádu západořímské říše roku 476 začínají počátky středověké literatury. Od 4 století mělo na literaturu velký vliv křesťanství. Vznikala tzv. Patristika, jedná se o spisy myšlenek křesťanských myslitelů, kteří později byli nazýváni Otcové. V 9. století vznikla školní církevní filosofie, a to scholastika, jejíž snahou bylo zdůvodnit křesťanskou věrouku rozumem. Hlavním úkolem umění byla snaha napodobení nedosažitelného, prostě ideálu. Literatura náboženská byla psána pouze kněžími a mnichy, jelikož oni jediní uměli psát. Z toho vyplívá, že první psané texty sloužily k náboženským účelům. Byly psány legendy, vyprávějící o životě a skutcích svatých, duchovní písně a modlitby, obřadní hry, exempta, kroniky, kázání a traktáty, pojednávající o náboženských otázkách.

Literatura světská se rozvíjí teprve s nástupem rytířství a růstem měst, přičemž dochází k rozmachu národních literatur. Světská literatura se dělila na dvě části, a to pro urozené a pro měšťanstvo. Pro urozené se myslelo, šlechtu, rytíře a prostě vyšší vrstvu společnosti. Byly psány národní, rytířské eposy a dvorská neboli kurtoazní lyrika (pastorela, epištoly, alba).

Pro měšťany byly psány texty pojednávající o současném životě. Byly psány fabliuaxy, zvířecí eposy, drama, žákovská poezie, cestopisy.

Staročeské písemnictví

Staroslověnština je liturgický jazyk (uměle vytvořený sloužící pro náboženské účely), jehož základem je slovanské nářečí z oblasti bulharsko-makedonské. Napomohla češtině k mnohem rychlejšímu vývoji spisovného jazyka a má zásluhu i na obohacení slovníku některými výrazy. Konstantin a Metoděj napsali několik textů sloužící pro náboženské účely, proglas, což je veršovaná předmluva k překladu evangeliu. Nakonec byl napsány životopisy, které měly velkou uměleckou hodnotu, a to jsou životy Cyrila a Metoděje neboli Panonské legendy.

Latinské písemnictví v Čechách

Po založení pražského biskupství, se od polovin 10. století začalo psát převážně latinsky. Toto období vyniká tím, že literatura jest v rukou duchovních, proto také je určena především pro bohoslužby, atd.. Byla napsána například Kristiánova legenda, pojednávající o životě a smrti sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily. Kosmas byl člověkem vzdělaným a scestovalým a byl děkanem svatovítské kapituly. Je autorem mnohým známé kroniky, a to Kosmovy kroniky. Toto dílo bylo psáno latinským jazykem a je historicky přesnější oproti později vzniklé Dalimilově kronice. Kk si zakládala na dialozích, charaktery postav byly často podobné, jednalo se o rytmizovanou prózu mezi jejíž řádky byly vkládány i český slova.

Vznik česky psané literatury

Jelikož dochází k rozporům mezi šlechtou a měšťanstvem v Německu, vše toto vede k hospodářskému úpadku měst. Nastupuje v literatuře laicizace -> demokratizace (literatura se dostává blíže k lidem a ti se zapojují do její tvorby). Po úplném dokončení překladu bible do češtiny, tj. ve 2. polovině 14. století, je na vrcholu počešťování písemnictví.

Díla vzniklá v tomto období:

• Hospodine, pomiluj ny

• Svatý Václave

• Dalimilova Kronika

• Alexandreis

Husitská literatura

Mistr Jan Hus

Zprvu bakalářem, nato mistrem svobodných umění na Pražské univerzitě. Dále se stal knězem a později rektorem. Nakonec kázal v Betlémské kapli. Husovi názory a kázání byly velmi ovlivněny anglickým reformátorem Johnem Wycliffem. Hus se zabýval především teologií sociální, myšleno tak, že církev má na svědomí a chudobu, o níž by se měla postarat. Což se ale nelíbilo papežovi, který zakázal v Praze veškerá kázání a obřady. Proto se Hus z velkoměsta přesouvá na venkov. Poté odchází do Kostnice na koncil, ve kterém se obhajuje a následně je zbaven svěcení, prohlášen za kacíře a upálen 6. července 1415.

Díla:

• De eclesia (O církvi)

• O pravopise českém

• Knížky o svatokupectví

• Výklad Viery, Desatera a Páteře

• O šesti bludech • Postila

• Listy věrným Čechům

Hus odstranil příslovečné spřežky a zavedl háčky a čárky. Byl bojovníkem pravdy, za níž položil i svůj život.

TOPlist